TIETOSUOJAEHDOT

Tietosuojakäytäntö ja ehdot

 1.  Myyntiehdot
  • Nämä Mustamäe Spa OÜ:n, jäljempänä Elamus Spa, sivuston/verkkokaupan myyntiehdot (jäljempänä Ehdot) säätelevät osoitteessa www.elamusspa.ee sijaitsevan Elamus Span sivuston/verkkokaupan (jäljempänä verkkokauppa) hallinnoitsijan, joka on Mustamäe Spa OÜ (y-tunnus 14490634, kotipaikka Akadeemia tee 30, Tallinna 12613, Viro, sähköposti , jäljempänä Myyjä), ja verkkokaupan yksityisenä henkilönä tai oikeushenkilönä olevan käyttäjän (jäljempänä Ostaja) oikeussuhteita, jotka johtuvat verkkokaupan käytöstä ja tällaisen käytön yhteydessä tehdyistä toimista.
  • Näiden ehtojen lisäksi Elamus Span sivuston/verkkokaupan kautta palvelujen ostamisen yhteydessä syntyviä oikeussuhteita säätelee Viron tasavallassa voimassa oleva lainsäädäntö.
  • Mikäli näiden ehtojen ja myyntisopimuksen määräysten välillä on ristiriita, etusija määräytyy myyntisopimuksen perusteella.
  •  Elamus Spa:lla on oikeus muuttaa ja täydentää näitä ehtoja sekä hinnastoa Elamus Spa -verkkokaupan kehittämisen johdosta sekä verkkokaupan paremman ja turvallisemman käytön varmistamiseksi. Ehtojen ja hinnaston muutoksista ja täydennyksistä ilmoitetaan verkkosivustolla www.elamusspa.ee.
 2. Hinnat
  • Kaikkien verkkokaupassa myytävien palveluiden (jäljempänä Tavara) hinnat ovat euroina, ja ne sisältävät Viron tasavallassa myyntitoimen toteutushetkellä voimassa olevan arvolisäveron sekä muut valtion tai paikallishallinnon määräämät verot.
  • Palvelun hinta ja Palvelun saatavuus voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jos Ostaja on tehnyt tilauksen ennen Palvelun hinnan muuttamista, sovelletaan tilaushetkellä voimassa ollutta hintaa.
  • Myyjällä on oikeus peruuttaa verkkokaupan kautta tehty myyntisopimus ilman seuraamuksia ja olla tarjoamatta varattua Palvelua, jos Palvelua ei voida tarjota tilapäisesti tai pysyvästi ja/tai jos Palvelun hinta tai ominaisuudet on näytetty verkkokaupassa väärin järjestelmävirheen vuoksi.
  • Jos Myyjä ei pysty täyttämään tilausta, Ostajaan otetaan yhteyttä ja maksettu summa palautetaan, jos Ostaja on maksanut Palvelusta ennakkoon.
 3. Ostoskori ja myyntisopimuksen solmiminen
  • Ostajan verkkokaupasta valitseman Palvelun myyntitoimen toteuttamiseksi Ostajan tulee ensin lisätä haluamansa Palvelu virtuaaliseen ostoskoriin (jäljempänä Ostoskori), napsauttamalla Palvelun tuotetietosivulla olevaa lisäämisen painiketta soveltuvin osin kerran tai useampia kertoja. Mikäli Ostaja haluaa ostaa useampia Palveluita saman myyntitoimen puitteissa, hänen on suoritettava edellä kuvattu toiminto jokaisen Palvelun osalta, jonka hän haluaa ostaa.
  • Tuotekuvat ovat vain havainnollistavia.
  • Tilauksen tekemisen jatkamiseksi tulee syöttää yhteystiedot, koska näiden tietojen perusteella lähetetään sähköinen kuitti Palvelun ostosta sähköpostitse.
  • Tuotteiden myyntisopimus katsotaan solmituksi (Sopimuksen voimaantulo) siitä hetkestä, kun tilausvahvistuksen mukaan maksettavaksi kuuluva summa on suoritettu Maksukeskuksen maksurajapinnan kautta.
 4. Myyntisopimuksen maksaminen
  • Voit maksaa Palvelun verkkokaupan pankkilinkillä seuraavien pankkien pankkilinkin kautta: Swedbank, SEB, Coop, LHV ja Luminor.
  •  Mustamäe Spa OÜ on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja me välitämme maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot henkilötietojen käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.
 5. Palvelun tarjoaminen
  • Myyjä sitoutuu Sopimuksen voimaantuloa koskevien tietojen vastaanottamisen jälkeen varmistamaan myyntitapahtumassa määriteltyjen Palvelujen suorittamisen myyntitapahtumassa ilmoitettuna päivänä, kellonaikana, määränä ja Ostajan valitsemissa tiloissa.
  • Myyjä sitoutuu mahdollistamaan Ostajan valitseman ja maksaman Palvelun ajan, määrän ja tilan muuttamisen, mikäli siihen löytyy vakanssi.
  • Ostajan on varmistettava, että tilauksen tekemisen yhteydessä annetut yhteystiedot ovat oikein, jotta Palvelun tietojen ja sähköisen vahvistuksen välityksessä ei synny viivästyksiä ja väärinkäsityksiä.
  • Kuriirikumppanimme on FS Logistics OÜ
   Toimitamme kaikkialle Viroon, hinnat alkaen 5,95 + alv
   Toimitustapa: kuriiri
   Toimitusaika: vaihtelee, alkaen 4h
 6. Myyntisopimuksen peruuttaminen
  • Ostajalla, joka on luonnollinen henkilö, on oikeus peruuttaa myyntisopimus 14 kalenteripäivän kuluessa Palvelusta. Palvelun kulutuksen todistaa Ostajan vierailu Myyjän tiloissa. Peruuttaakseen myyntisopimus Ostajan on toimitettava Myyjälle asetetussa määräajassa peruutuslomake kirjallista uudelleenesitystä mahdollistavassa muodossa, jossa Ostaja ilmoittaa, haluaako hän peruuttamalla sopimuksen saada Myyjältä takaisin Palvelun hinnan vai vaihtaa ostamansa Palvelun toiseen Myyjän tarjoamaan Palveluun. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi Ostaja voi käyttää Ehdoissa olevaa 14 päivän peruuttamisoikeuden mukaista peruuttamisilmoituksen esimerkkiä. Ostajan katsotaan täyttäneen esineen palautusvelvollisuutensa ajallaan, jos hän on palauttanut sopimuksen kohteena olevan esineen 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä.
  • Ostajalla, joka on luonnollinen henkilö, ei ole oikeutta peruuttaa myyntisopimusta Ehtojen kohdan 6.2. perusteella, mikäli myyntisopimuksen kohteena ovat seuraavat Tavarat:
   • Ostajan henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöity Palvelu;
   • Palvelu, jota ei luonteensa vuoksi voi palauttaa, joka on helposti pilaantuva tai jonka käyttöaika on kulunut umpeen.
 1. Reklamaatiomenettely ja Myyjän vastuu, mikäli Palvelu ei vastaa vaatimuksia
  • Reklamaation tekemisen oikeus
  • Myyjä vastaa Palvelun sopimusehdoista poikkeamisesta ja Palvelun käytön aikana ilmenevistä puutteista. Tarjottaessa Palvelua Ostajalle, edellytetään, että Palvelu on tarjottu vaatimusten mukaisesti. Ao. edellytyksen kumoaminen on Ostajan velvollisuutena. Myyjä vastaa aina reklamaatiotapauksessa Palvelun korvaamisesta aiheutuvista kustannuksista, erityisesti työ- ja materiaalikustannuksista (velvoiteoikeuslain 222 §:n 4 momentti).
   • Pyydämme välittömästi lopettamaan Palvelun käyttö, mikäli Palvelussa ilmenee puute.
   • Mikäli Palvelu on puutteellinen, Ostajalla on oikeus tehdä reklamaatio Myyjälle. Reklamaatio on toimitettava viivyttelemättä kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa Palvelun puutteen havaitsemisesta. Mikäli Palvelussa ilmenee vaatimustenvastaisuuksia tai puutteita, pyydämme lähettämään reklamaatio sähköpostiosoitteeseen . Reklamaatiosta tulee käydä ilmi Ostajan nimi, yhteyspuhelin, tilauksen numero ja tuotteen vaatimustenvastaisuuden tai puutteen tarkka kuvaus. Vaatimusten selvittämiseksi Ostajan on säilytettävä Tavaran ostamisen todistavat ostoasiakirjat (lasku, sopimus jne.). Myyntiä todistavan asiakirjan puuttuessa Myyjä voi jättää ongelmaa käsittelemättä.
   • Kaikki reklamaatiot käsitellään ja Ostajaan otetaan yhteyttä mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin viimeistään 15 päivän kuluessa reklamaation vastaanottamisesta.
   • Myyjä ei vastaa Palvelun puutteista, jotka ovat syntyneet Palvelun käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai kulutuksesta
   • Ostajalla on oikeus vaatia Myyjältä ostohinnan alentamista tai sopimuksen purkamista ja Palvelusta maksetun rahan palauttamista, mikäli Myyjä ei pysty parantamaan tai korvaamaan Palvelun laatua; Palvelun laadun parantaminen tai korvaaminen epäonnistuu; Myyjä ei ole poistanut Palvelun puutetta kohtuullisessa ajassa ja Ostajalle on aiheutunut siitä kohtuutonta haittaa.
   • Ellei Palvelu ole sopimusehtojen mukainen, Ostaja voi vedota laissa säädettyihin oikeuskeinoihin, mukaan lukien vaatia sopimuksen täyttämistä, hinnan alentamista, vahingonkorvausta ja sopimuksen purkamista.
   • Jos sopimus puretaan, Ostajalle palautetaan se, mitä hän on saanut sopimuksen perusteella, 14 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.
  • Myyjän vastuu, mikäli Palvelu ei ole vaatimusten mukainen
   • Myyjä ei vastaa Palvelun puutteista, jotka ovat syntyneet Palvelun epäasianmukaisesta käytöstä, huollosta tai rikkomisesta.
   • Myyntitakuun mukaisten oikeuksien lisäksi Ostajalla on myös muita lain mukaisia oikeuksia. Ellei Palvelu ole sopimusehtojen mukainen, Ostaja voi vedota laissa säädettyihin oikeuskeinoihin, mukaan lukien vaatia sopimuksen täyttämistä, hinnan alentamista, vahingonkorvausta ja sopimuksen purkamista.
   • Jos sopimus puretaan, Ostajalle palautetaan se, mitä hän on saanut sopimuksen perusteella, 14 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.
 1. Ehtojen muuttaminen, riitojen ratkaisu
  • Myyjällä on oikeus muuttaa Ehtoja osittain tai kokonaan yksipuolisesti ja ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu verkkosivulla www.elamusspa.ee. Mikäli Ostaja on tehnyt tilauksen ennen Ehtojen muutosten voimaantuloa, Ostajan ja Myyjän väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan Ostajan tilauksen tekohetkellä voimassa olleita Ehtoja, ellei laissa tai Ehdoissa toisin määrätä.
  • Ehtojen osapuolet ovat vastuussa toisilleen Ehtojen rikkomisesta aiheutuneista vahingoista Viron tasavallassa voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa ja laajuudessa. Myyjä ei vastaa Ostajalle aiheutuneesta vahingosta tai palvelun käyttämättä jättämisestä, jos vahinko tai palvelun käyttämättä jättäminen johtuu Myyjästä riippumattomasta syystä, jota Myyjä ei ole ennakoinut eikä ole voinut ennakoida (ylivoimainen este).
  • Ostajalla on oikeus lähettää Myyjän verkkokauppaa koskevia reklamaatioita sähköpostitse osoitteeseen tai soittaa puhelimeen +372 650 2000.
  • Mikäli Myyjä kieltäytyy ratkaisemasta Ostajan valitusta tai Ostaja ei suostu Myyjän tarjoamaan ratkaisuun ja katsoo, että hänen oikeuksiaan tai hänen etujaan on loukattu, Ostaja voi valittaa kuluttajavalituslautakunnalle Kuluttajansuojaviraston (Tarbijakaitseamet) kautta, verkkopalvelun http://ec.europa.eu/odr kautta tai tuomioistuimelle. Menettelyä koskevat ehdot löytyvät täältä. Ostaja voi tehdä valituksen itse tai edustajan välityksellä. Kuluttajariitalautakuntaa koskevat tiedot löytyvät Kuluttajansuojaviraston verkkosivuilta. Kuluttajavalituslautakunnan toimivaltaan kuuluu Ostajan ja Myyjän välisestä sopimuksesta johtuvien erimielisyyksien ratkaisu. Euroopan unionin jäsenvaltioissa ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi ota yhteyttä Euroopan unionin Kuluttajaneuvontaan. Ostaja ja Myyjä ovat sopineet, että jos asia pannaan vireille tuomioistuimessa, toimivaltainen on Myyjän kotipaikan mukainen tuomioistuin.
 2. Henkilötietojen käsitteleminen
  •  Syöttämällä tietoja verkkokauppaan ja asianmukaisella vahvistuksella Ostaja antaa oikeuden kerätä ja käsitellä Ostajan henkilötietoja (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä välittää henkilötiedot logistiikkakumppanille sähköpostin toimittamista varten. Henkilötietoja välitetään vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen tilattujen palvelujen toteuttamiseksi.
  • Elamus Spa -verkkokaupalla on oikeus käyttää Ostajan sähköpostiosoitetta mainosten ja muiden tietojen välittämiseen Ostajalle.
  • Ostaja voi kieltää henkilötietojensa keräämisen ja käytön milloin tahansa, paitsi jos se on tarpeen sopimuksesta johtuvien saatavien perimiseksi tai tavaran toimittamiseksi
  • Sähköisiä henkilötietoja käytetään suorapostitukseen vain silloin, kun Ostaja on antanut siihen erillisen suostumuksena verkkosivuilla.
  • Ostosten maksamiseen liittyvä salattu viestintä pankkien kanssa takaa Ostajan henkilökohtaisten pankkipalveluiden turvallisuuden, eikä Myyjällä ole niihin pääsyä.
 3. Tietosuojakäytäntö
  www.elamusspa.ee:n henkilötietojen rekisterinpitäjä on Mustamäe Spa OÜ, y-tunnus 14490634, kotipaikka Akadeemia tee 30, Tallinna 12613, Viro, puh +372 650 2000 ja sähköposti . Rekisterinpitäjä on nimittänyt tietosuojavastaavan, jonka yhteystiedot ovat: puh +372 650 2000 ja sähköposti . Mustamäe Spa OÜ välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot henkilötietojen käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

Mitä henkilötietoja käsitellään?
nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, pankkitili;
sähköpostiosoite, johon sähköinen vahvistus toimitetaan;
tavaroiden ja palvelujen hinta sekä maksutapahtumiin liittyvät tiedot (ostohistoria);
asiakastuen tiedot.

 1. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käytetään
  •  Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallintaan ja tavaroiden toimittamiseen. Ostohistorian tietoja (ostopäivä, tavara, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettujen tavaroiden ja palveluiden kartoittamiseen ja asiakasmieltymysten analysointiin. Pankkitilinumeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle. Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asiakkaan nimi, käsitellään tavaroihin ja palveluihin liittyvien kysymyksien ratkaisemiseen (asiakaspalvelu). Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan kuin tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen sekä sivuston käyttötilastojen laatimiseen.
 2. Oikeudellinen perusta
  • Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen täyttämiseksi. Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen (esimerkiksi kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).
 3.  Tietojenkäsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen seuraavien toimintojen täyttämiseksi
  • asiakaspalvelu ostosten ja ostohistorian hallinnoimiseksi sekä asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi;
  • kirjanpito;
  • IT-palveluntarjoajat verkkokaupan toimivuuden tai datan isännöinnin varmistamiseksi;
  • henkilöön perustuvien palvelujen tarjoaminen, jos se on palvelun tarjoamisen kannalta välttämätöntä.
 4. Turvallisuus ja pääsy tietoihin
  • Henkilötiedot säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden alueella. Tiedot voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tasoa Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi sekä niihin yhdysvaltalaisyrityksiin, jotka toimivat Privacy Shield -järjestelyn puitteissa. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi verkkokaupan työntekijät, jotka voivat tutustua henkilötietoihin ratkaistakseen verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä kysymyksiä sekä tarjotakseen asiakastukipalveluita. Verkkokauppa toteuttaa tarpeelliset fyysiset, organisatoriset ja tietotekniset turvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä ja luovuttamiselta. Henkilötietojen luovuttaminen verkkokaupan henkilötietojen käsittelijöille tapahtuu verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijöiden välisten sopimusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvollisia henkilötietojen käsittelyn yhteydessä huolehtimaan tarpeellisista suojakeinoista.
 5. Henkilötietojen tarkastaminen ja oikaiseminen
  • Henkilötietoja voidaan tarkastaa ja oikaista verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos osto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, henkilötietoja pääsee tarkastamaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
 6. Suostumuksen peruuttaminen
  • Jos henkilötietojen käsitteleminen tapahtuu asiakkaan suostumuksesta, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä sähköpostitse asiakaspalvelulle
 7. Säilyttäminen
  • Verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä henkilötiedot poistetaan, paitsi jos tietoja on tarpeen säilyttää kirjanpitoa tai kuluttajakiistojen ratkaisemista varten. Jos osto on suoritettu verkkokaupassa ilman asiakastiliä, ostohistoria säilytetään kolme vuotta. Maksuihin ja kuluttajakiistoihin liittyvien erimielisyyksien yhteydessä henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin vaatimukset on täytetty tai vanhentumisaika on umpeutunut.
  • Kirjanpitoon tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.
 8. Poistaminen
  • Henkilötietojen poistamiseksi tulee ottaa sähköpostitse yhteyttä asiakaspalveluun. Poistamishakemukseen vastataan kuukauden kuluessa ja tarkennetaan tietojen poistamisjakso.
 9. Tietojen siirtämine
  • Sähköpostitse esitettyihin henkilötietojen siirtopyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa. Asiakaspalvelu varmistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista.
 10. Suoramarkkinointi-ilmoitukset
  • Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointi-ilmoitusten lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Mikäli asiakas ei halua saada suoramarkkinointi-ilmoituksia, hänen on valittava sähköpostin alatunnisteesta asianmukainen viite ja ilmoitettava siitä. Jos henkilötietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa alkuperäinen ja sen jälkeinen käsittely sekä myös suoramarkkinointiin liittyvän profiilianalyysin tekeminen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun sähköpostitse (asiaankuuluvat tiedot on esitettävä selkeästi ja erillään kaikesta muusta tiedosta).
 11. Kiistojen ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kiistat ratkaistaan asiakaspalvelumme välityksellä, puh +372 650 2000 ja sähköposti . Tietosuojaa valvova viranomainen Virossa on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (Viron tietosuojavirasto) ().

Elamus SPA (Mustamäe Spa OÜ)

Y-tunnus: 14490634

Akadeemia tee 30, Tallinna, 12613

Harjun maakunta, Viro

Puhelinnumero: +372 650 2000

Sähköposti: