Sales terms

 1. Müügitingimused
  1. Käesolevad Mustamäe Spa OÜ, edaspidi Elamus Spa veebilehe/e-poe, müügitingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.elamusspa.ee asuva Elamus Spa veebilehe/e-poe (edaspidi e-poe) haldaja, kelleks on Mustamäe Spa OÜ (registrikood 14490634, asukoht Akadeemia tee 30, Tallinn, e-post , edaspidi Müüja), ja e-poe eraisikust kui ka juriidilisest isikust kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi e-poe kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid.
  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Elamus Spa veebilehe/e-poe vahendusel teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  3. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.
  4. Elamus Spa on õigustatud Elamus Spa e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.elamusspa.ee kaudu.

 

 1. Hinnad
  1. Kõikide e-poes müüdavate teenuste (edaspidi Kaup) hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.
  2. Teenuse hind ja Teenuse saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne Teenuse hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
  3. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning broneeritud Teenus teenus osutamata kui Teenust ei ole ajutiselt või lõplikult võimalik osutada, Teenuse hinda või omadusi on e-poes kuvatud süsteemivea tõttu valesti.
  4. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui Ostja on jõudnud Teenuse eest ettemaksu teha.
  5. Kinkekaardi ostmise järel edastatakse see koheselt emailiga ostja emaili aadressile.
  6. Kinkekaardi kehtivus on 1 kalendriaasta ostukuupäevast alates ja on kehtiv koheselt.
  7. Kinkekaardi eest saab tasuda teenuste ees kassas selle ettenäitaja.
  8. Kinkekaardi summat saab kasutada osamaksetena.
  9. Kinkekaarti ei saa rahaks vahetada.
 1. Ostukorv ja müügilepingu sõlmimine
  1. Ostja poolt e-poest välja valitud Teenuse müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitav Teenus virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks teenuse tooteinfo leheküljel asuvale lisamise nuple, vastavalt 1 haaval või suurema kogusega. Juhul, kui Ostja soovib sama müügitehingu raames osta veel Teenuseid, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Teenuse puhul.
  2. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
  3. Tellimuse vormistamise jätkamiseks tuleb sisestada kontaktandmed, sest selle informatsiooni alusel edastatakse elektrooniline tõend Teenuse ostmisest emailiga.
  4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa tasumist Maksekeskuse makseliidese kaudu.

 

 1. Müügilepingu eest tasumine
  1. Pangalingiga-E-poes saab tasuda Teenuse eest järgnevate pankade pangalingi kaudu: Swedbank, SEB, Coop, LHV ja Luminor.
 2. Teenuse osutamine
  1. Müüja kohustub pärast Lepingu jõustumise informatsiooni saamist tagama müügitehingus sätestatud Teenuseid täitmise mmüügitehingus märgitud kuupäeval, kella-aegadel, mahus, Ostja poolt valitud ruumides.
  2. Müüja kohustub võimaldama Ostja poolt valitud ja tasutud Teenuse aega, mahtu, ruumi muutma, kui selleks on vakantsi.
  3. Ostja peab jälgima tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Teenuse informatsiooni ja elektroonilise kinnituse edastamisel.

 

 1. Müügilepingust taganemine
  1. Ostjal on õigus peale Teenuse eest tasumist, kuid enne Teenuse tarbimis oma tellimus tühistada hiljemalt 3 päeva enne täitmise kuupäeva, saates Müüja elektronposti aadressile vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades Elamus Spa kontakttelefonil +372 650 2000.
  2. Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Teenusest. Teenuse tarbimist tõendab Ostja külastus Müüja ruumides. Müügilepingust taganemiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Teenuse hinna või vahetada ostetud Teenus mõne muu Müüja poolt pakutava Teenuse vastu. Taganemisõiguse kasutamiseks võib Ostja kasutada Tingimuste 14 päevane taganemisõigus all olevat taganemisavalduse näidet. Ostja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemise päevast.
  3. Füüsilisest isikust Ostjal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel müügilepingust taganeda, kui müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:
   1. Teenus, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;
   2. Teenus, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud.

 

 1. Pretensioonide esitamise kord ja Müüja vastutus Teenuse mittevastavuse puhul
  1. Pretensioonide esitamise õigus
   1. Müüja vastutab Teenuse lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad Teenuse tarbimise ajal. Teenuse osutamisel Ostjale eeldatakse, et Teenust osutati vastavalt nõuetele. Vastava eelduse ümberlükkamine on Ostja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab Teenuse asendamisega seotud kulud, eelkõige töö- ja materjalikulud alati Müüja (VÕS § 222 lg 4).
   2. Teenuse puuduse ilmnemisel palume lõpetada kohselt Teenuse tarbimine.
   3. Puudusega Teenuse puhul on Ostjal õigus esitada Müüjale kaebus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Teenuse puuduse avastamisest. Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile pretensiooni, kus on märgitud Ostja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Pretensioonide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad Kauba ostmist. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.
   4. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
   5. Müüja ei vastuta Teenuse puuduste eest, mis on tekkinud Teenuse otstarbele mittevastava kasutamise või tarbimise tõttu.
   6. Ostjal on õigus nõuda Müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja Teenuse eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik Teenuse kvaliteeti parandada või asendada; Teenuse kvaliteedi parandamine või asendamine ebaõnnestub; Müüja ei ole Teenuse puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud ja Ostjale on sellest tingituna tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
   7. Ostjal on võimalik Teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral, tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
   8. Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
  2. Müüja vastutus Teenuse mittevastavuse puhul
   1. Müüja ei vastuta Teenuse puuduste eest, mis on tekkinud Teenuse otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
   2. Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused. Ostjal on võimalik Teenuse lepingutingimuste mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
   3. Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

 

 1. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine
  1. Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest koduleheküljel www.elamusspa.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi,v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.
  2. Tingimuste osapooled vastutavad teineteise ees Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või teenuse mittekasutamise eest juhul, kui kahju või teenuse mittekasutamine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
  3. Ostjal on Müüja e-poe osas tekkinud pretensioonide korral õigus edastada need e-posti teel või helistada telefonil +372 650 2000.
  4. Kui Müüja on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu, veebikeskkonna http://ec.europa.eu/odr kaudu või kohtule. Menetlustingimustega saab tutvuda siin. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

 

 1. Isikuandmete töötlemine
  1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid emaili kohaletoimetamiseks. Isikuandmeid edastatakse vaid vajalikul määral tellitud teenuste täitmiseks.
  2. Elamus Spa veebipoel on õigus kasutada Ostja emaili aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale.
  3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
  4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel.
  5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Müüjal ligipääs.